W dniu 25 października 2019 r. dokonano uroczystego przekazania umundurowania w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019”. Program realizowała Gmina Osiek.

Na ręce przedstawicieli Zarządu OSP w Głębowicach: Naczelnika OSP Roberta Tyrana
i Zastępcy Naczelnika Jana Obstarczyka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Iwona Gibas oraz Wójt Gminy Osiek Marek Jasiński przekazali cztery komplety specjalistycznej odzieży ochronnej do działań bojowych oraz dziesięć mundurów służbowych (wyjściowych) strażaka.

Na wsparcie finansowe zadania w wysokości 10.060,00 zł złożyły się:

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 4.600,00 zł

– wkład własny Gminy Osiek w kwocie 5.460,00 zł.

Zakup ubrań ochronnych do działań bojowych znacząco przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pracy strażaków. Zwiększy też ilościowy stan wyposażenia bojowego jednostki. Zakupione mundury służbowe wzmocnią znacznie potencjał organizacyjny OSP, który bezpośrednio przełoży się na aktywność podejmowaną na rzecz lokalnej społeczności. Druhowie będą mieli możliwość uczestnictwa w ważnych wydarzeniach społecznych, religijnych oraz państwowych, w sposób godny i reprezentacyjny. Będzie to również zachętą do wstępowania
w szeregi OSP młodzieży i tym samym do czynnego udziału w podejmowanych przez strażaków inicjatywach.

Zarząd OSP w Głębowicach w imieniu ratowników OSP dziękuje wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do przedmiotowego zakupu.