Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach

  Zebranie otworzyła Prezes OSP w Głębowicach dh Ewa Kasperek, witając zebranych strażaków,
  członków MDP oraz przybyłych gości w osobach:
  Jerzego Obstarczyka – Członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Warszawie,
  a zarazem Członka Honorowego OSP w Głębowicach
  st. kapitana Michała Żydek – Przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Oświęcimiu
  dh Tadeusza Morończyka Prezesa ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu
  Mateusza Jekiełka – Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Oświęcimiu, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku,
  Jana Obstarczyka – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Osieku,
  Edytę Matyjasik – Kulig – sołtys sołectwa Głębowice,
  Piotra Kowalskiego, Juliana Obstarczyka oraz Zdzisława Szczelinę – członków Honorowych OSP
  w Głębowicach,
  druhów Honorowych OG ZOSP RP w Osieku – dh Mariana Sobeckiego i Grzegorza Leśniaka i delegację
  OSP Osiek
  Marka Piechocińskiego – Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronnych
  Urszulę Babińską – przedstawiciela Stowarzyszenia Ziemi Głebowickiej
  Helenę Matyjasik – Przewodniczącą KGW w Głębowicach
  Jarosława Zająca – Prezesa Amatorskiej Orkiestry Dętej w Głębowicach,
  oraz Renatę Klimczyk – nową księgową naszej OSP.
  Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana, na protokolanta dh Jerzego Matonóg.
  Przed sprawozdaniami „minutą ciszy” uczczono śmierć strażaków, którzy w roku 2021 odeszli na
  „Wieczną Wartę”.
  Następnie Prezes przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu.

  W roku sprawozdawczym nasza jednostka stała się posiadaczem nowego samochodu ratowniczo-
  gaśniczego marki Volvo. Zakup ten jest naszym największym i jedynym nowym nabytkiem jeżeli

  chodzi o rok sprawozdawczy.
  Koszt realizacji zadania wyniósł 919 917 zł.,(koszt kwalifikowany 800 000zł).
  Zadane to współfinansowane było ze środków:
  350 000 zł., – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji zadania:
  PRZYGOTOWANIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DO DZIAŁAŃ
  RATOWNICZO-GAŚNICZYCH;

  425 917zł., – Gmina Osiek dotacja celowa (w tym 40 000 zł., dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
  w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022”);

  100 000 zł., – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, w ramach zadania „ Zakup samochodu ratowniczo-
  gaśniczego”;

  29 000 zł. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
  w ramach zadania „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Głębowicach”;

  oraz
  10 000 zł. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, nagroda dla
  OSP w Głębowicach za działania na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  5 000 zł., – Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku.
  Dotacja dla MDP z MSWiA i Komendy Głównej PSP w Warszawie 2700 zł:
  Zakup Laptopa Lenovo 1300zł – z czego 1200zł środki z dotacji, 100 zł środki własne OSP,
  Zakup ubrań koszarowych dla członków MDP – 11 sztuk, kwota: 1429,99zł, z czego 1300zł dotacja,
  129.99 środki własne OSP,
  Zakup czapek MDP – 13 sztuk, kwota 272,63zł., z czego 200zł dotacja, 72,63zł., środki własne OSP.
  Dzięki wsparciu ze strony Zakładowej Straży Pożarnej Synthos, jednostka pozyskała w ramach
  przekazania 7 hełmów ratowniczych firmy Drager.
  W roku 2022 Zarząd podjął uchwałę o powołaniu Komitetu Fundacji Sztandaru dla naszej jednostki.
  Na przewodniczącego komitetu został wybrany dh Jerzy Obstarczyk.
  Członkami Komitetu na dzień dzisiejszy :
  dh Honorowi OSP w Głębowicach – Stanisław Szczelina, Julian Obstarczyk, Piotr Kowalski, Zdzisław
  Szczelina, ks. Krzysztof Błachut oraz dh prezes Ewa Kasperek, pan Marek Jasiński Wójt Gminy Osiek,
  dh Mateusz Jekiełek Prezes ZOG, Jan Obstarczyk Komendant Gminny, oraz pan Łukasz Ryba, Artur
  Frączek i Jarosław Spisak.
  Członkom Komitetu bardzo serdecznie dziękujemy.
  Z końcem roku 2022 zorganizowany został nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na początku
  planowaliśmy przyjąć młodzież od 4tej klasy, jednak pojawiło się sporo zapytań młodszych o możliwość
  przyjęcia. I tak oto mamy w swoich szeregach liczną MDP w której mamy członków od 7 r.ż. Młodzież
  została podzielona na 2 grupy, opiekunem starszej został dh Patryk Spadek, funkcja opiekuna grupy
  młodszej przypadła dh prezes Ewie Kasperek.
  Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił dh Marcin Holcman, a Komisji Rewizyjnej – dh Jerzy
  Walus

  Po odczytaniu sprawozdań nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres
  sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
  Kolejno został przedstawiony i zatwierdzony plan działalności oraz plan finansowy na rok 2023r.
  Głównym celem w roku bieżącym jest organizacja Jubileuszu 110-lecia istnienia jednostki połączona
  z poświęceniem nowego samochodu oraz nadaniem nowego Sztandaru. To dla nas ogromne
  przedsięwzięcie.
  Prezes, kontynuując starania poprzednich Zarządów, zwróciła uwagę na konieczność rozbudowy remizy
  OSP o jedno stanowisko garażowe (biorąc pod uwagę fakt, ilości pozostałego miejsca na „szatnię” dla
  druhów oraz dostępu do samochodu) oraz nadbudowę świetlicy nad garażami – bo gdzie pomieścić
  prawie 40 osobową grupę młodzieży.
  Podczas zebrania na wniosek Zarządu podjęto uchwałę i nadano godność Członka Honorowego OSP
  w Głębowicach Markowi Jasińskiemu Wójtowi Gminy Osiek.
  Podczas zebrania głos zabrali:
  dh Jerzy Obstarczyk, który zapewnił o swojej pomocy na każdym polu. Przekazał informację odnośnie
  działań Komitetu Fundacji Sztandaru, wyraził uznanie dla nowej MDP za ich obecość na zebraniu oraz
  wzorową postawę w czasie jego trwania. Podziękował również za działania Zarządu w roku
  sprawozdawczym.
  Następnie głos zabrałdh Tadeusz Morończyk Prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu, dziękując za
  zaproszenie. Dh Prezes podkreślił jak ważna jest młodzież w naszych strukturach i wyraził radość, iż jest
  jej u nas tak wiele.
  Kolejno głos zabrał st. kpt. Michał Żydek, który odczytał list w imieniu Komendanta Powiatowego PSP.
  Kolejnym przemawiającym był dh Mateusz Jekiełek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, który na ręce

  Prezes przekazał pamiątkową tablicę gratulacyjną z okazji zakupu nowego samochodu ratowniczo-
  gaśniczego.

  Następnie głos zabrał pan Marek Piechociński, który w imieniu nieobecnego pana Wójta przedstawił
  planowany budżet na kolejny rok.
  Na zakończenie o głos poprosiła pani Małgorzata Bańdur Przewodnicząca Rady Gminy Osiek. Wyraziła
  zadowolenie, iż również naszej jednostce udało się zakupić nowy samochód. Przekazała wszystkim
  strażakom serdeczne gratulacje, życzenia i podziękowała za zaproszenie.
  Zarząd OSP składa podziękowania wszystkim druhom, a w szczególności druhnom zaangażowanym
  w przygotowanie zebrania.

  Skip to content