Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

V Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

  Dnia 26.11.2021r., godzinie 17:00 w sali OSP Osiek odbył się V Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wzięli w nim udział delegaci OSP Głębowice oraz OSP Osiek, wybrani na tegorocznych Walnych Zebraniach sprawozdawczo-wyborczych. Zaproszeni zostali również Członkowie Honorowi obu jednostek, a także członkowie ustępującego Zarządu Gminnego w kadencji 2016-2021r.

  Zjazd rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Gminnego dh Jerzy Obstarczyk, który po wysłuchaniu nagrania Hymnu Związku i minucie ciszy upamiętniającej zmarłych już Druhów, uroczyście przywitał wszystkich przybyłych Druhów i Druhny, w szczególności przedstawicielki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych obu jednostek
  – dh Martynę Mazgaj oraz dh Aleksandrę Majda,
  Druhów Honorowych – Juliana Obstarczyka, Piotra Kowalskiego, Grzegorza Leśniaka oraz zaproszonych gości w osobach:

  • Michała Curleja – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie
  • Władysława Drabka -Wieceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Oświęcimiu
  • mł. bryg. Ryszarda Dudka – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu
  • Henryka Pawlusiaka – Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP
  w Oświęcimiu
  • Marka Jasińskiego – Wójta Gminy Osiek
  • Małgorzatę Bańdur – Przewodniczącą Rady Gminy w Osieku
  • Marka Piechocińskiego – Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronnych Gminy Osiek
  • Jana Jekiełka – Członka Zarządu Oddziału Gminnego w kadencji 2002-2005
  • Wiesława Tlałkę – Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego
  w kadencji 2011-2015
  • Henryka Jureckiego – ustępującego członka Zarządu Oddziału Gminnego
  • Marcina Holcmana – ustępującego członka Zarządu Oddziału Gminnego

  Następnie na przewodniczącego Zjazdu został jednogłośnie wybrany dh Marcin Holcman, zaś na sekretarza obrad dh Ewa Kasperek.
  Przewodniczący Zebrania zaproponował w imieniu ustępującego Zarządu skład Prezydium Zjazdu, który został jednogłośnie zatwierdzony.

  Prezydium Zjazdu:
  1. dh Michał Curlej – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego
  2. dh Władysław Drabek – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu
  3. mł. bryg Ryszard Dudek – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu
  4. dh Henryk Pawlusiak – Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP
  w Oświęcimiu
  5. Marek Jasiński – Wójt Gminy Osiek

  Kolejnym punktem było przyjęcie porządku obrad, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie wybranie kandydatów komisji zjazdowych (uchwał i wniosków, skrutacyjną, mandatową i wyborczą), które ,po jednogłośnym zatwierdzeniu, ukonstytuowały się następująco:

  Komisja mandatowo – wyborcza:

  1. Patryk Spadek ( OSP Głębowice ) – Przewodniczący
  2. Mirosław Wawro ( OSP Osiek ) – Sekretarz
  3. Czesław Tyran ( OSP Głębowice ) – Członek

  Komisja uchwał i wniosków :

  1. Dawid Obstarczyk ( OSP Głębowice ) – Przewodniczący
  2. Andrzej Sala ( OSP Osiek ) – Sekretarz
  3. Waldemar Jekiełek ( OSP Osiek ) – Członek

  Następnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Jerzy Obstarczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału. Zawarł w nim wszystkie najważniejsze informacje
  o stanie wyposażenia jednostek, ilości członków oraz zestawienia dotyczące poziomu dofinansowań obu jednostek czy ilości akcji wyjazdowych. Wyraził dumę, iż jednostki
  z naszej gminy były widoczne i miały osiągnięcia na różnych szczeblach – od gminnych, aż po krajowe. Druh Jerzy nawiązał do współpracy międzynarodowej, która udała się naszej jednostce. Prezes podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się, pomogli
  w jakikolwiek sposób jednostkom OSP w realizacji zamierzonych celów. Dziękował swoim
  współpracownikom za lata pracy w Zarządzie Gminnym, szczególne podziękowania
  i pamiątkową tabliczkę ze strażacką rogatywką dostał dh Marian Sobecki – wieloletni Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego.W następnej kolejności złożył sprawozdanie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Mateusz Jekiełek.
  Kolejnym punktem było przedstawienie przez Komisję mandatową prawomocności obrad. Frekwencja na Zjeździe wynosiła 95% (na 21 członków uprawnionych do głosowania obecnych było 20). Żaden z Druhów nie podjął dyskusji na temat odczytanych sprawozdań.
  Po sprawozdaniach członkowie Zjazdu jednogłośnie udzielili Absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku.
  W dalszej kolejności Komisja Wyborcza przedstawiła listy delegatów do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku – wybranych podczas Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych OSP Gminy Osiek oraz listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku. Wszystkie kandydatury do nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej OG ZOSP RP w Osieku zostały zatwierdzone przez Zjazd jednogłośnie.
  Następnie nastąpiła krótka przerwa na ukonstytuowanie się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. O przewodniczenie w pierwszym posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej został poproszony dh Michał Curlej. Po zakończeniu obrad, dh Michał odczytał wszystkim zebranym składy nowo wybranych Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku.

  Zarząd:
  Prezes – Mateusz Jekiełek
  Wiceprezes – Ewa Kasperek
  Komendant Gminny – Jan Obstarczyk

  Sekretarz – Dominik Nowak
  Członek Zarządu – Marcin Musiał
  Członek Zarządu – Jerzy Obstarczyk
  Członek Zarządu – Robert Tyran

  Komisja Rewizyjna:
  Przewodniczący – Jerzy Matonóg
  Sekretarz – Mirosław Wawro
  Członek – Marcin Holcman

  Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
  Mateusz Jekiełek
  Jerzy Obstarczyk

  Jednym z ostatnich punktów Zjazdu była dyskusja, w której głos oddano w pierwszej kolejności zaproszonym gościom.
  Dh Michał Curlej – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
  woj. małopolskiego pogratulował nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Złożył również słowa uznania w kierunku ustępującego Zarządu, w szczególności dla dh Jerzego, za dotychczasową pracę i liczne osiągnięcia. Podkreślił, iż to co było wymienione
  w sprawozdaniu to mała cząstka rzeczywistej pracy.
  Zwrócił również uwagę na fakt dobrej współpracy jednostek z Wójtem Gminy, co przekłada się na ich dobre zabezpieczenie i wyposażenie.
  Jako drugi, o głos został poproszony dh Władysław Drabek – Wiceprezes ZOP ZOSP RP
  w Oświęcimiu.
  W jego przemówieniu zwrócona uwaga została na zawody sportowo-pożarnicze, które przez wiele lat za sprawą m.in. dh Jerzego, udawało się z sukcesem realizować wraz
  z Gminą Brzeszcze, co zdecydowanie uatrakcyjniało przebieg zawodów.
  Następnie głos zabrał mł. bryg Ryszard Dudek – Zastępca Komendanta Powiatowego
  PSP w Oświęcimiu, który podkreślił jak bardzo zwiększyła się w ostatnich latach liczba interwencji zarówno strażaków PSP, jak i OSP. Zwrócił również uwagę na rosnącą stale różnorodność interwencji i problemów, z jakimi należy się mierzyć. Wyraził słowa uznania dla stanu wyposażenia jednostek na terenie naszej Gminy oraz dla stopnia wyszkolenia druhów.
  W dalszej kolejności głos zabrał Marek Jasiński – Wójt Gminy Osiek. Złożył on wraz
  z Panem Markiem Piechocińskim – Inspektorem do spraw Zarządzania Kryzysowego
  i Obronnych, na ręce ustępujących: Prezesa dh Jerzego Obstarczyka oraz
  Wiceprezesa dh Mariana Sobeckiego pamiątkowe tabliczki i „Floriany”, dziękując za dotychczasową współpracę i pracę na rzecz rozwoju jednostek OSP. Następnie
  złożyli gratulacje nowo wybranemu Prezesowi dh Mateuszowi Jekiełkowi oraz Wiceprezes dh Ewie Kasperek.
  Jako ostatnia głos zabrała Pani Małgorzata Bańdur – Przewodnicząca Rady Gminy
  w Osieku, która również złożyła podziękowania dla ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz pogratulowała nowym władzom. Wyraziła również szczere zadowolenie
  z faktu, iż w końcu po latach starań udało się zakupić druhom z OSP Osiek nowy samochód pożarniczy.
  Po dyskusji przegłosowana jednogłośnie została uchwała w sprawie uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026.
  Następnie głos został przekazany nowemu prezesowi – dh Mateuszowi Jekiełkowi.
  Dh podziękował za wybór i powierzoną funkcję. Obiecał sumiennie wywiązywać się
  z obowiązków. Poinformował również o nadaniu godności członka Honorowego Zarządu Oddziału Gminnego dla 3 druhów: Mariana Sobeckiego, Grzegorza Leśniaka oraz Stanisława Szczeliny.
  Na zakończenie swojego przemówienia podziękował w imieniu ustępujących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz w imieniu tych nowo wybranych Druhów, za lata społecznej pracy dh Jerzemu Obstarczykowi oraz dh Marianowi Sobeckiemu. Pamiątkowe podziękowania oraz obrazy św. Floriana wręczyli druhom wraz z nowym Prezesem, dh Ewa Kasperek, dh Dominik Nowak oraz dh Robert Tyran.
  Po tym miłym akcencie, kiedy łzy zaczęły cisnąć się do oczu, o głos poprosił ponownie dh Jerzy Obstarczyk. Głosem łamiącym się ze wzruszenia i smutku podziękował i przypomniał, że te podziękowania należały się również byłemu Komendantowi Gminnemu – ś.p. Mirosławowi Szczepaniakowi, który niestety w trakcie trwania kadencji odszedł „na wieczną wartę”. śp. Dh Mirosław „towarzyszył” nam w zabraniu na pamiątkowym zdjęciu ustawionym na sztaludze, obok stołu prezydialnego, tam, gdzie zawsze było również jego miejsce. Dh Jerzy wyraził życzenie, aby kwiaty i znicz, które były złożone pod zdjęciem zostały złożone na grobie śp. Druha Mirosława.
  Na tym Zjazd został zakończony.

   

  Skip to content