Przejdź do treści
OSP (325)
zdj tło samochody
1
IMG_20220217_112129
DSCN4195
DSCN4259
OSP (199)
OSP (154)
265347282_1053306208847657_2718707626348272674_n
5
247404757_312328863580498_8535160983250372090_n
133784992_4856656191071752_824305857312431760_n
received_718528595245001
previous arrow
next arrow

PODSUMOWANIE ROKU 2019 Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Głębowicach

  Dnia 25.01.2020 r. w sali WDK w Głębowicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.

  Zebranie otworzył Prezes OSP w Głębowicach dh Jerzy Obstarczyk, witając zebranych strażaków oraz licznie przybyłych gości w osobach:

  Michała Curleja – Członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Sekretarza ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu

  Mariana Sobeckiego – Członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
  w Oświęcimiu, Wiceprezesa ZOG ZOSP RP w Osieku

  mł. kpt. Dawida Drabczyka – Przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP
  w Oświęcimiu

  Marka Jasińskiego – Wójta Gminy Osiek

  Mirosława Szczepaniaka – Komendanta Gminnego

  Kazimierza Sobeckiego, Stanisława Szczelinę, Juliana Obstarczyka, Tadeusza Szostaka – członków Honorowych OSP w Głębowicach

  Grzegorza Leśniaka Członka Honorowego OSP w Osieku

  Michała Pomorzewskiego – Prezesa OSP Osiek wraz z delegacją OSP Osiek

  Marka Piechocińskiego- Podinspektora d.s. Zarządzania Kryzysowego
  i Obronnych

  Andrzeja Sokalskiego – Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Głębowicach

  Helenę Matyjasik – Przewodniczącą KGW w Głębowicach

  Gości Honorowych oraz członków wspierających: Annę Kowalcze,
  Annę Płachtę, Jarosława Jakiełka, Jana Adamusa  Prezes gorąco przywitał wszystkie druhny i druhów, szczególnie młodych adeptów pożarnictwa – Członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

   

  Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Marcina Holcmana,
  na protokolanta dh Czesław Tyrana.

  Miłym akcentem obrad zebrania było wręczenie odznaczeń.

  Odznaką Honorową „Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Oświęcimskiej”
  za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej został odznaczony dh Kazimierz Sobecki – Członek Honorowy OSP Głębowice, prezes OSP Głębowice 4 kadencji.

  Srebrnym Medalem „Na Straży” za szczególne poświęcenie w działalności MDP Głębowice oraz osiągnięcia w OTWP została odznaczona dh Ewa Kasperek.

  Medale wręczyli: prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk, sekretarz ZOP dh Michał Curlej, Wójt Gminy Osiek – Marek Jasiński, naczelnik OSP
  w Głębowicach – Robert Tyran.

  Po wręczeniu odznaczeń i gratulacjach przedstawiono sprawozdania. Prezes Zarządu swoje sprawozdanie rozpoczął od uczczenia „minutą ciszy” śmierci członka honorowego śp. Karola Lichańskiego.
  Zreferował bieżącą działalność statutową, ratowniczo – gaśniczą oraz działalność Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
  Jako najważniejsze zadania i sukcesy w roku sprawozdawczym wskazał:

  1. Zakup sprzętu i umundurowania: przy udziale środków Województwa Małopolskiego – konkurs „Bezpieczna Małopolska”
   z dotacją z udziałem Gminy Osiek, z dotacją „ 5000+” zakupiono:
   – 4 komplety ubrań specjalnych
   – 22 komplety ubrań koszarowych dla MDP
   – 9 mundurów wyjściowych.

  2. Remont świetlicy szkoleniowej z udziałem dotacji Urzędu Gminy Osiek oraz Środków MSWiA.

  3. Udział w Jubileuszu XX – lecia działalności ZOP i PSP Oświęcimiu oraz nadaniu
   i ufundowaniu sztandaru ZOP ZOSP Oświęcimiu

  4. Udział w uroczystym Koncercie z okazji 30 rocznicy upadku Muru Berlińskiego – Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach na zaproszenie Konsula Generalnego Niemiec w Krakowie dr Michaela Groβa

  5. Zajęcie I miejsce na Powiatowym Przeglądzie Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Oświęcimskiego w kategorii kronik Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przez dh Martynę Mazgaj.
  6. Zajęcie II miejsce dla Kroniki MDP Głębowice w Wojewódzkim Konkursie Kronik
   i Monografii Ochotniczych Straży Pożarnych
   pt. „Historia zaklęta w kronikach” przez dh Martynę Mazgaj.

  7. Organizacja 2 dniowej wycieczki do Warszawy dla Członków MDP
   (zwiedzanie Sejmu RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Centrum Pieniądza w NBP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
   w Warszawie itp.

  8. Wyjazd na uroczystości otwarcia rozbudowanej remizy partnerów polsko – niemieckiej wymiany młodzieży w Glienicke.  Na zakończenie sprawozdania prezes podziękował strażakom ratownikom, członkom czynnym, MDP, wspierającym, gościom honorowym, wójtowi Gminy Osiek przedstawicielowi PSP i kolegom ze struktur Związku ZOSP RP oraz OSP
  w Osieku za rok wzorowej współpracy.

  Podkreślił jak wielką sprawą jest wzajemna pomoc, zrozumienie i współpraca. Odnosząc się do planów finansowych i pracy na rok 2020, szczególną uwagę zwrócił, na fakt, iż członkowie OSP muszą zaplanować swoją pracę, ale przede wszystkim muszą zaplanować kandydatów
  do władz OSP w Głębowicach, ponieważ kolejne zebranie będzie zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. Mocno zaakcentował, że podczas 19-tu lat pracy społecznej piastując funkcję prezesa OSP doświadczył wiele pracy, pięknych
  i ważnych chwil, ale również sporo trudności i obojętności wśród ludzi, także
  i druhów. Więc ważne jest, aby w nowej kadencji funkcje piastowali odpowiedzialni członkowie, którzy obejmą przywileje i obowiązki oraz będą mieli poczucie oddania się pracy społecznej. Najważniejsze jest wsparcie i zaufanie w pozostałych działaczach. Swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem: „przychodzi taki czas, kiedy mija pewien etap w życiu człowieka, organizacji, kiedy zmienia się pokolenie i kiedy wymienia się sprzęt na nowy, bardziej sprawny, ponieważ obecny wykonał już swoją pracę. To norma, która obowiązuje od wieków. Ten czas właśnie przyszedł”.

  Kolejno sprawozdania złożyli:
  finansowe – dh Marcin Holcman
  – Komisji Rewizyjnej
  – dh Jerzy Matonóg

   

  Po dyskusji nad sprawozdaniami, nastąpiło głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie. Kolejno został przedstawiony i zatwierdzony plan działalności oraz plan finansowy na rok 2020 oraz ustalona składka członkowska. Podjęto uchwały:

  1. Działalności organizacyjno-programowej.

  2. Nadania Godności Członka Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej
   w Głębowicach druhnie Marii Szczelina, druhowi Piotrowi Kowalskiemu.

   

  Podczas zebrania w dyskusji oraz wystąpieniach zaproszonych gości poruszono następujące tematy:

   

  1. dh Michał Curlej – Członek Zarządu Wojewódzkiego, Sekretarz ZOP wyraził uznanie wobec inicjatyw i szerokiej bardzo dobrej działalności statutowej wykonywanej przez OSP w Głębowicach, na szczeblu gminy, powiatu, województwa. Podziękował strażakom za współpracę, wójtowi Gminy Osiek panu Markowi Jasińskiemu za wspieranie OSP i normalną współpracę pomiędzy gminą a OSP. Na zakończenie poinformował zebranych, że podczas majowego Jubileuszu XX – lecia działalności ZOP OSP w Oświęcimiu wśród wielu odznaczonych strażaków, był prezes OSP w Głębowicach Jerzy Obstarczyk, który został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyżem Małopolski.

   

  1. Informacja przedstawiciela PSP Oświęcimiu na temat akcji ratowniczo-gaśniczych, wyszkolenia i sprzętu oraz przykładnej działalności OSP Głębowice, szczególnie z MDP.

  2. Informacja Wójta Gminy Osiek Marka Jasińskiego o pracy i współpracy z OSP Głębowice. Gratulacje i podziękowania za współpracę. Omówienie budżetu
   i zakupów dla OSP oraz planowanej współpracy w roku 2020.

  3. dh Mirosław Szczepaniak – omówił działalność i współpracę z ZOG ZOSP RP, wyjaśnił przyczyny braku organizacji ćwiczeń na obiekcie.

   

  1. dh Kazimierz Sobecki wieloletni prezes OSP w Głębowicach, podziękował za zaproszenie oraz przyznane mu odznaczenie. Pogratulował wyremontowanych pomieszczeń oraz stanu wyposażenia sprzętowego. Szczególną uwagę zwrócił na ilość młodzieży, pracę z młodzieżą oraz ilość członków OSP . Wspomniał
   o 20 – letniej historii swojej pracy nawiązując do działalności oraz ostatnich 20 lat, kiedy to zakończył i przekazał kierowanie strażą kolejnemu Zarządowi. Podkreślił jak szybko czas płynie i jak bardzo straż się zmieniła.

  Złożył życzenia Zarządowi i wszystkim strażakom. Na zakończenie zwrócił się do prezesa Jerzego Obstarczyka: „Jerzy pamiętam zebranie sprawozdawczo – wyborcze, kiedy zostałeś prezesem.
  Ty może nie, ale ja pamiętam. Powiedziałeś wtedy: „dziękuję za wybór i cały oddaję się do dyspozycji straży.” Jerzy dotrzymałeś słowa, nie zawiodłeś ani strażaków, a przede wszystkim mnie – ponieważ jak wszyscy wiedzą wyemigrowałem do Warszawy”.

   

  1. Podziękowania Dyrektora Szkoły w Głębowicach Pana Andrzeja Sokalskiego za współpracę z OSP oraz wychowywanie MDP.

  Po części roboczej przyszedł czas luźne dyskusje.

  Zarząd OSP składa podziękowania członkom zaangażowanym
  w przygotowanie zebrania.

   

   

   

   

   

  Skip to content